วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2562 11:35

งานประกันคุณภาพการศึกษา ประกวด “ผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น” ปีการศึกษา 2561

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru best practice 2019 1
 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการและการประกวด “ผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น” ปีการศึกษา 2561 (Knowledge Management : KM) โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru best practice 2019 2
 
pkru best practice 2019 3
 
pkru best practice 2019 4
 
สำหรับการจัดกิจกรรม KM ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการนำเสนอนิทรรศการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย คณะ ศูนย์ สำนักต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นการจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และสอดรับกับพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งการจัดเวทีในลักษณะดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน นำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดสู่การพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด 
 
pkru best practice 2019 5
 
pkru best practice 2019 6
 
pkru best practice 2019 7
 
pkru best practice 2019 8
 
pkru best practice 2019 9
 
pkru best practice 2019 10
 
pkru best practice 2019 11
 
pkru best practice 2019 12
 
pkru best practice 2019 13
 
pkru best practice 2019 14
 
pkru best practice 2019 15
 
pkru best practice 2019 16
 
pkru best practice 2019 17
 
pkru best practice 2019 18
 
pkru best practice 2019 19
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 275 times