วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 12:58

คณะวิทย์ฯ จัด Sci-Camp #1 – 2017 พัฒนาความคิดแบบมีจิตอาสา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Sci-Camp #1 – 2017 ภายใต้โครงการส่งเสริมลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 Thailand 4.0 และโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายจิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต และชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านกู้กู หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
 
pkru sci camp dec 2017 1
 
pkru sci camp dec 2017 2
 
สำหรับการอบรมดังกล่าวมี นายนิรันดร์ จินดานาค จาก ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนานักศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงบวก การคิดอย่างผู้นำ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นจิตอาสาของนักศึกษาควบคู่โดยการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตสาธารณะต่อสังคม โดยการปลูกป่าชายเลนพัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชนบ้านกู้กู ทั้งนี้กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดมีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นพันธกิจสำคัญที่จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่
 
pkru sci camp dec 2017 3
 
pkru sci camp dec 2017 4
 
pkru sci camp dec 2017 5
 
pkru sci camp dec 2017 6
 
pkru sci camp dec 2017 7
 
pkru sci camp dec 2017 8
 
pkru sci camp dec 2017 9
 
pkru sci camp dec 2017 10
 
pkru sci camp dec 2017 11
 
pkru sci camp dec 2017 12
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1385 times Last modified on วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 13:31