วันอาทิตย์, 13 พฤษภาคม 2561 09:48

ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ บทบาทท้าทายของอาจารย์ยุคใหม่

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru teacher may 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “กลยุทธ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ” โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน อาจารย์ที่ปรึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม ผู้ช่วยอธิการบดี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช และ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณาจารย์
 
pkru teacher may 2018 2
 
pkru teacher may 2018 3
 
pkru teacher may 2018 4
 
นายอรุณ แป้นคง กล่าวว่า “กองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และแนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ รวมถึงได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการให้บริการคำปรึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้ และเกิดเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการเรียน อีกทั้งช่วยให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่นใจและเรียนอย่างมีความสุขภายในรั้วมหาวิทยาลัย จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดมุ่งเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษามีเทคนิค วิธีการ มีการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ และติดตามผลอย่างเหมาะสม ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้นักศึกษาใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นและลดความเสี่ยงในการประสบปัญหาทั้งเรื่องชีวิตและเรื่องการเรียน” ผอ.กองพัฒนานักศึกษา กล่าว 
 
pkru teacher may 2018 5
 
pkru teacher may 2018 6
 
pkru teacher may 2018 7
 
pkru teacher may 2018 8
 
pkru teacher may 2018 9
 
pkru teacher may 2018 10
 
pkru teacher may 2018 11
 
pkru teacher may 2018 12
 
pkru teacher may 2018 13
 
pkru teacher may 2018 14
 

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1454 times