วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560 15:16

ปลดล็อคตำแหน่งศาสตราจารย์ “สวก.PKRU” แนะเทคนิคสร้างงานวิชาการคุณภาพ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวก.) ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการ สวก. ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี
 
รศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร
 
เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผอ.สวก. กล่าวว่า “สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่นด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้สอน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร คือตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) จึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านหลักเกณฑ์การเขียนหนังสือ ตำรา บทความ การผลิตงานวิจัยคุณภาพ นอกจากนั้นเช่นการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนอันเป็นการยกระดับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามไปด้วย
 
เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
rajabhat university academic position jul 2017 13
 
เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2803 times Last modified on วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560 17:14