วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560 11:35

“ตรวจสอบภายใน PKRU” รับ Certified Government internal Auditer

Written by
Rate this item
(1 Vote)

นางสาวธัญธัช สายพินิจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Internal Audit Office, PKRU) รับมอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐที่ผ่านอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government internal Auditer: CGIA) และสอบผ่านหลักสูตรระดับรวบยอด (Comprehensive) จาก นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากลและให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง อันจะส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเป็นกลไกของหัวหน้าส่วนราชการในการกำกับดูแลให้เกิดวินัยการคลังในการบริหารจัดการของส่วนราชการ

นางสาวธัญธัช สายพินิจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Internal Audit Office, PKRU)

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government internal Auditer: CGIA) และสอบผ่านหลักสูตรระดับรวบยอด (Comprehensive)

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 570 times