ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (501)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาออแกไนเซอร์

การจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาบริการออแกไนเซอร์

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา จำนวน 1 งาน

จัดจ้างเหมาจัดทำอาหาร จำนวน 1 งาน  โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED Full Color Outdoor พร้อมติดตั้ง

หน้าที่ 1 จาก 26