ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (408)

งานจ้างปรับปรุง พัฒนา ห้องทดสอบทางจุลชีววิทยาของห้องศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

การจัดซื้อวัสดุห้องทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับครูพลศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด(อาคารเรียนฯ) จำนวน 1 งาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปังบประมาณ 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปังบประมาณ 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน้าที่ 1 จาก 21