วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2560 14:14

การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคาดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0405 /ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

Written by
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคาดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0405 /ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
Read 151 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2560 14:51