วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560 13:19

การจ้างเหมาจัดทัศนศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

Written by
Read 265 times