วันอังคาร, 31 มกราคม 2560 15:39

จัดจ้างเหมาบริการศึกษาเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

Written by
จัดจ้างเหมาบริการศึกษาเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
Read 192 times