วันพุธ, 23 สิงหาคม 2560 12:11

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวพ)0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

Written by
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวพ)0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
Read 430 times