วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2560 15:07

จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนรวม (อาคาร 7) จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลง ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

Written by
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนรวม (อาคาร 7) จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลง ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
Read 150 times