วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 13:21

จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ที่ กค (กวพ) 405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

Written by

จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ที่ กค (กวพ) 405.2/ว 315  ลงวันที่  16 สิงหาคม  2559

Read 168 times