วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 12:21

จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาตามโครงการเปิดตา เปิดใจไทยสร้างสรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ที่ กค (กวพ) 405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

Written by

จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาตามโครงการเปิดตา เปิดใจไทยสร้างสรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ที่ กค (กวพ) 405.2/ว 315  ลงวันที่  16 สิงหาคม  2559

Read 141 times