วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2558 13:44

ยกเลิกประกาศซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบไตรนอคูลาร์ ฟลูออเรสเซนต์ 1 ชุด, เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 1 เครื่อง, กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว 2 ตัว โดยวิธีประกวดร

Written by งานพัสดุ

ยกเลิกประกาศซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบไตรนอคูลาร์ ฟลูออเรสเซนต์ 1 ชุด, เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 1 เครื่อง, กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว 2 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read 1146 times