วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2558 08:48

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบไตรนอคูลาร์ ฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by งานพัสดุ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบไตรนอคูลาร์ ฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 714 times