วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2558 15:26

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง

Written by คณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

Read 808 times