วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560 13:52

การจัดจ้างทำเสื้อ จำนวน 1,500 ตัว โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

Written by

การจัดจ้างทำเสื้อ จำนวน 1,500 ตัว โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

Read 234 times