วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 10:46

การจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

Written by

การจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

Read 190 times