วันพฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2560 12:53

การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

Written by

การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

Read 227 times