วันพุธ, 13 กันยายน 2560 14:53

รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (เช่าห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Written by

รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (เช่าห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Read 1522 times