วันพุธ, 13 กันยายน 2560 15:01

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (เช่าห้องประชุม) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Written by

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (เช่าห้องประชุม) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Read 1481 times