วันพุธ, 12 เมษายน 2560 09:23

การซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

Written by

การซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

Read 144 times