วันอังคาร, 25 เมษายน 2560 12:53

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

Written by
Read 180 times