ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (754)

Children categories

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (0)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

View items...

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีในอาหาร (e-Delicious) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างตกแต่งซุ้มนิทรรศการ จำนวน 1 งานประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ไขมัน ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสีในอาหาร

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลาง ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทย (e-Delicious) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการโครงการ "สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ ๓๖๕ วัน แด่องค์ราชันภูมิพล"

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการโครงการ "สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ ๓๖๕ วัน แด่องค์ราชันภูมิพล" http://www.pkru.ac.th/th/news/purchase/35-breaking-news/download/1678_c15e1d2c149fc5e52fb9f0462b623284

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ต.รัษฎาฯ

ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต จำนวน 1 ระบบ

ร่างขอบเขตงานซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นโปรตีนอัตโนมัติ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต จำนวน 1 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง "ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง ต.รัษฎาฯ"