ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (482)

การจัดซื้อเครื่องบันทึกวีดีโอ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย จำนวน 1 เครื่อง

ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องทอดสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวีดีโอระดับ (4K) จำนวน 2 ตัว

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทอดสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องทอดสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full Outdoor พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมงานกัดและงานกลึง ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 90 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน 1 เครื่อง