ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (482)

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสกัดสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา สำหรับงานการสอน ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 8 ตัว โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ เส้นทแยงมุมไม่น้อย 95 นิ้ว ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA   ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  จำนวน  7   เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล GIS  เชิงกราฟิก ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  จำนวน  2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว   ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ 2  ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  จำนวน 2  เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมแม็ทแล็บสำหรับงานวิจัย  ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)  0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมแม็ทแล็บสำหรับห้องเรียน   ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)  0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจากเจล จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ