ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (611)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา จำนวน 1 งาน

จัดจ้างเหมาจัดทำอาหาร จำนวน 1 งาน  โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED Full Color Outdoor พร้อมติดตั้ง

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการออแกไนเซอร์ จำนวน 1 งาน

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการออแกไนเซอร์

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการออแกไนเซอร์ จำนวน 1 งาน