ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (754)

Children categories

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (0)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

View items...

การจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการจัดการเรียนรู้ ICT ในศตวรรษที่ 21 ต.รัษฎา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ต.รัษฎา

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ค่าจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ค่าจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ค่าจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ค่าจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ค่าจ้างตกแต่งซุ้มนิทรรศการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ไวนิล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการจัดการเรียนรู้ ICT ในศตวรรษที่ 21