ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1508)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ ระบบ

เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการบำบัดระบบน้ำประปา

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบประกาส ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เผยแพร่แผนการจ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมสวมฉลาก

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุง้องเรียน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เผยแพร่แผนการซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปกิบัติการนวัตกรรมอาหาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเ้าเล่มเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ ๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์ (IPTV) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเช่าชุดครุย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (๒,๒๐๐ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบประกาศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลาง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

ร่างขอบเขตงานงานระบบบริการการศึกษา(ส่วนต่อขยายจากระบบเดิม)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายการ ประกอบอาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง