ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (482)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้กรองอากาศสะอาดแบบเป่าลมแนวนอน ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความจุ 50 ลิตร ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้อบความร้อนไฟฟ้า ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Vertical Millng ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSL Lumens ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทอดสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัรฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร จำนวน 1 ระบบ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกรองน้ำ ดีไอออนไนซ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดัยโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000  ANSI Lumens

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียน จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกระดานอัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง จำนวน 23 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวงสตริง จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ระบบ