ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1341)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคาซื้อวัสดุสำนักงาน  10 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรมประกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิชาหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 2 จำนวน 147 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม จำนวน 100 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำบัดระบบน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำบัดระบบน้ำประปา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ (โครงการเสริมทักษะวิชาชีพและสร้างเครื่อข่ายศิษย์เก่า) คมส จัดซื้อโดยร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง