ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (754)

Children categories

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (0)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

View items...

ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้มีโครงการ  เช่าเครื่องเสียง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น เช่าระบบเครื่องเสียง  จำนวน  ๑  งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นายสุรศักดิ์  ตันจรูญ  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๒,๐๐๐.๐๐  บาท  (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบำรุงรถยนต์ (ทะเบียน กจ 3067 ภูเก็ต) จำนวน 1 งาน

การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ (ทะเบียน  นบ 1529 ภูเก็ต) จำนวน 1 งาน

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

การจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาหลังอาคาร 1