ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1184)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ซื้อวัสดุทางการเกษตร 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิชาการจัดการงานแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงห้องเรียน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ร่างขอบเขตงาน โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน

ประกาศยกเลิก ระบบโทรทัศน์ (IPTV) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายนิทรรศการโครงการชบาติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิชาการบัญชีสำหรับธุรกิจ จำนวน 77 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง