ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (611)

การจ้างยามรักษาความปลอดภัย(ห้องเรียนจังหวัดตรัง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว.299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

ประกาศสอบราคาเช่าชุดครุย (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตัดชุดพละ จำนวน 3,700 ชุด

จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาตามโครงการเปิดตา เปิดใจไทยสร้างสรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ที่ กค (กวพ) 405.2/ว 315  ลงวันที่  16 สิงหาคม  2559

บัญชีผู้รับซอง/ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาบริการบำบัดระบบน้ำประปา จำนวน 1 งาน

การจ้างเหมาบริการบำบัดระบบน้ำประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำบัดระบบน้ำประปา จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มทางเดิน และหลังคาจอดรถ (ห้องเรียนตรัง)

การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

               จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาตามโครงการสาธิตศึกษาสัญจร  จำนวน 1 งาน  

               โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนรวม (อาคาร 7) จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลง ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559