ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (747)

Children categories

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (0)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

View items...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก DELL จำนวน 1 เครื่อง (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คมส) ราคา 16,000 บาท กับร้าน 31 เทรดดิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโรลอัพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า เครื่อง Chromebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์ (IPTV) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประกาศร่างขอบเขตงาน ครั้งที่ 2 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์ (IPTV) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือสำหรับใช้ในการบริหารงานและดำเนินงานของศูนย์หนังสือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบประกาศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสลิปเงินเดือน โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Graphic Design Quiz จำนวน 45 เล่ม

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถเพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ ITHM Tourism and Hospitality Skills Development โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ANSILumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง