ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2510)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 22 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวน (ภูมิทัศน์) จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ 4 ที่นั่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) จำนวน 1 คัน

เรื่อง การซื้อเครื่องทำกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน

จัดซื้อชุดเครื่องดนตรีและเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ