ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2576)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะ จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารงานจ้างเหมาปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://www.sendspace.com/file/9tnpj8

BOQ จ้างเหมาปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://www.sendspace.com/file/5ll6f3

BLAN BOQ จ้างเหมาปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://www.sendspace.com/file/bmd0n8

แบบโต๊ะบาร์ https://www.sendspace.com/file/tf1zji

รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวด 1-14 https://www.sendspace.com/file/akpg8p

รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมวด 15-32 https://www.sendspace.com/file/rvro15

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ 4 ที่นั่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) จำนวน 1 คัน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 22 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวน (ภูมิทัศน์) จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ 4 ที่นั่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) จำนวน 1 คัน

เรื่อง การซื้อเครื่องทำกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน