ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2509)

ประกาศจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำบัดน้ำประปา จำนวน 1 งาน

การจัดจ้างทำเสื้อปั่นจักรยาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/3299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

การจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบไตรนอคูลาร์ ฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิง

การจัดซื้อถังบรรจุก๊าซไนโตรเจนเหลว 180 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/3299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558