ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2507)

ด้วยโรงผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมสวมฉลาก จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

การจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาการสารสนเทศ ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

การจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

การจ้างเหมากั้นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

การจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

การจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558