ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2730)

การจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อการเรียนจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

การจ้างเหมาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558