ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (754)

Children categories

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (0)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

View items...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสลิปเงินเดือน โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Graphic Design Quiz จำนวน 45 เล่ม

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถเพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ ITHM Tourism and Hospitality Skills Development โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ANSILumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลาง ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารแคแสดสารรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ

ร่างขอบข่ายงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำหัองปฏิบัติการกลาง ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ

ร่างขอบข่าย (TOR) ฉบับปรับปรุง โครงการจัดซื้อครุภัณ์ประจำห้องปฏบัติการนวัตกรรมอาหาร ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 ระบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 1 งาน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการทรัพย์กรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต