ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (482)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าชุดครุย (ประจำปีการศึกษา 2560)

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการตัดชุดพละ

การจ้างยามรักษาความปลอดภัย(ห้องเรียนจังหวัดตรัง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา โดยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว.299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

ประกาศสอบราคาเช่าชุดครุย (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตัดชุดพละ จำนวน 3,700 ชุด

จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาตามโครงการเปิดตา เปิดใจไทยสร้างสรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ที่ กค (กวพ) 405.2/ว 315  ลงวันที่  16 สิงหาคม  2559

บัญชีผู้รับซอง/ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาบริการบำบัดระบบน้ำประปา จำนวน 1 งาน