ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (482)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางที่ได้รับในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ไมโครโฟนระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (อาคารเรียน 2, อาคารเรียน 6, โรงละคร, อาคารเรียน 5, อาคารเรียนกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปรับอากาศประจำอาคารหอสมุด จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (ทะเบียน 40-0167 ภูเก็ต)