ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1341)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ

่ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจักซื้อระบบโทรทัศน์(IPTV)พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ร่างขอบข่ายงาน โครงการจ้าเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 20 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถตู้โดยสาร ในโครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา พร้อมไมค์ลอย ในโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ในโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน นข 1920 ภูเก็ต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง