ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (611)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ และถมดินปรับพื้นที่ ด้านหลังอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรับปรุงห้องสำนักงานสภา ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ และปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสารจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ และถมดินปรับพื้นที่ ด้านหลังอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรับปรุงห้องสำนักงานสภา ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ และปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์

BOQ https://www.sendspace.com/file/m38xmv

BLAN BOQ https://www.sendspace.com/file/w9egnp

แบบรูป https://www.sendspace.com/file/61kqen

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 

BOQ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 https://www.sendspace.com/file/j5gdmj

BLAN BOQ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 https://www.sendspace.com/file/ky718c

แบบรูปโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 https://www.sendspace.com/file/q5jk37

รายการประกอบแบบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 https://www.sendspace.com/file/ll9f0q

 

ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 https://www.sendspace.com/file/6

เอกสาร BOQ https://www.sendspace.com/file/75hbgm

ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสารแบบอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 ได้ที่

BLAN BOQ https://www.sendspace.com/file/3c7k9g

BOQ https://www.sendspace.com/file/09i9ux

รายการแบบรูป  https://www.sendspace.com/file/x9y94t

รายการประกอบแบบ https://www.sendspace.com/file/zixxl2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 24 ห้อง อาคารสำนักงานสภาคณาจารย์และอาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแบบอาคารท่องเที่ยวนานาชาติ ได้ที่ https://www.sendspace.com/file/b8431x

ดาวน์โหลดแบบรายการประกอบแบบ ได้ที่ https://www.sendspace.com/file/4kgqfr

ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ 
ดาวน์โหลดเอกสารแบบอาคารท่องเที่ยวนานาชาติ ได้ที่ https://www.sendspace.com/file/60mzxa
ดาวน์โหลดแบบรายการประกอบแบบ ได้ที่ https://www.sendspace.com/file/s9xlyu

จ้างทำปกปริญญาบัตร สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 24 ห้อง อาคารสำนักงานสภาคณาจารย์ และอาคารพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 24 ห้อง อาคารสำนักงานสภาคณาจารย์ และอาคารพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 24 ห้อง อาคารสำนักงานสภาคณาจารย์ และอาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)