ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (746)

Children categories

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (0)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

View items...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ต.รัษฎา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำไวนิล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 4 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องสตูดิโอถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทย (e-Delicious) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสีในอาหาร (e-Delicious) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศร่างขอบเขตงาน ปรับปรุงอาคารเพชรภูมิภัฎ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต จำนวน 1 งาน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพชรภูมิภัฏ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภเก็ต

ร่างขอบเขตงานซื้อระบบโทรทัศน์ IPTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 กล่อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบโทรทัศน์ (IPTV) ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องเรียน Active Learning ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนรวม (อ.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง