ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (482)

การจ้างเหมาบริการบำบัดระบบน้ำประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำบัดระบบน้ำประปา จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มทางเดิน และหลังคาจอดรถ (ห้องเรียนตรัง)

การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

               จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาตามโครงการสาธิตศึกษาสัญจร  จำนวน 1 งาน  

               โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนรวม (อาคาร 7) จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลง ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
งานจ้างปรับปรุง พัฒนา ห้องทดสอบทางจุลชีววิทยาของห้องศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

การจัดซื้อวัสดุห้องทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559