ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (614)

จัดซื้อเครื่องวัดจุดหลอมเหลวของสารอัตโนมัติ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

จัดซื้อเครื่องนับจำนวนโคโลนี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

จัดซื้อตู้ปลอดเชื้อประเภท2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560