ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (611)

การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์คอลัมน์ HPLC คาร์บอน 18 ขนาดอนุภาค 10 ไมครอน ขนาดคอลัมน์ 30.0*250 มิลลิเมตร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1คอลัมน์ โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์คอลัมน์ HPLC คาร์บอน 18 ขนาดอนุภาค 5 ไมครอน ขนาดคอลัมน์ 4.6*250 มิลลิเมตร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1คอลัมน์ โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดย่อยไนโตรเจน  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ปั๊มสุญญากาศพร้อมชุดกรองแบบแก้ว  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฝาครอบตู้ดูดควันเครื่อง GC ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฝาครอบตู้ดูดควันเครื่อง HPLC ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฝาครอบตู้ดูดควันเครื่อง AAS ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องลดความชื้น สำหรับห้องติดตั้งเครื่องมือ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องย่อยโปรตีน (Digestion Block) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

การจัดซื้อหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัว ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
การจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด3ตา พร้อมระบบถ่ายภาพระบบดิจิตอล ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
การจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
การจัดซื้อเครื่องชั่งหาความชื่น ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดติดผนัง 36,000 บีทียู ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
การจัดซื้อเครื่องบด ปั่น เนื้อเยื่อไฟฟ้า (Tissue Homogenizer) ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560