ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (482)

เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับครูพลศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด(อาคารเรียนฯ) จำนวน 1 งาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปังบประมาณ 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปังบประมาณ 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด(อาคารเรียน 2, อาคารเรียน 3, อาคารเรียน 5, อาคารเรียน 6, อาคารเรียน 11, อาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, อาคารอเนกประสงค์, อาคารสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม, และอาคารโรงละคร) จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวีดีโอระดับ (4K) จำนวน 2 ตัว

การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อกล้องวีดีโอระดับ (4K)  จำนวน 2 ตัว