ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (754)

Children categories

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (0)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

View items...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพชรภูมิภัฏ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภเก็ต

ร่างขอบเขตงานซื้อระบบโทรทัศน์ IPTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 กล่อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบโทรทัศน์ (IPTV) ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องเรียน Active Learning ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนรวม (อ.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบโทรทัศน์ (IPTV) ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูก็ต

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ต.รัษฎา

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ต.รัษฎา

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน

ร่างประกาศ TOR  ซื้อระบบห้องเรียน Active Learning ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต จำนวน 1  ระบบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องเรียน Active Learning ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการจัดการเรียนรู้ ICT ในศตวรรษที่ 21