ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (459)

ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องทอดสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวีดีโอระดับ (4K) จำนวน 2 ตัว

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทอดสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องทอดสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full Outdoor พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมงานกัดและงานกลึง ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 90 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน 1 เครื่อง

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสกัดสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559