วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 09:36

ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได้  ลงวันที่ 12 มีนาคม  2561  ในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    สังกัดกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  นั้น  มหาวิทยาลัยฯ  มีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 20  มีนาคม  2561  ในการนี้มหาวิทยาลัย ฯ  ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เป็นวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม  2561 ณ ห้อง 136 เวลา 09.00 น.

Read 733 times

Related items