วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2559 08:16

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ.คหกรรมศาสตร์)

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงวันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังนี้

Read 691 times