วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 15:20

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  6  อัตรา  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2559  และประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา  ตำแหน่ง  อาจารย์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บัดนี้มหาวิทยาลัย ฯ  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้

Read 797 times