วันพุธ, 04 มกราคม 2560 09:49

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  จำนวน  ๑๒  อัตรา  ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

Read 627 times