วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 13:55

PKRU ร่วมรณรงค์โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

Written by
Rate this item
(1 Vote)
No Smoaking 100X45
             
ปัจจุบันอัตราการสูบบุหรี่นั้นมีมากครอบคลุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยอัตราความชุกของการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นเท่ากับ 22.4 อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายเท่ากับร้อยละ 39.5 และอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นผู้หญิงเท่ากับร้อยละ 2.3 (ข้อมูลจาก สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ปี 2557)  ทำให้เกิดผลกระทบต่อสถานที่ องค์กรต่างๆ และตัวผู้สูบเอง 
           
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดแนวทางการดำเนินป้องกันหลายประการ ประการหนึ่งคือ รณรงค์ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ No Smoking โดยการขับเคลื่อนของ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
pkru no smoking feb 2018 1
 
pkru no smoking feb 2018 2
           
นายพลวัฒน์ สงวนนาม ตัวแทนงานวินัยนักศึกษากล่าวว่า “การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นการทำงานเป็นทีม โดยมีการร่วมมือกันระหว่างกองพัฒนานักศึกษา คณะอาจารย์ และนักศึกษาทั้ง 6 คณะ ส่วนการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ โดยมีส่วนของการดูแลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กรมสรรพสามิต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภูเก็ต เข้ามาให้ความรู้และข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งกองพัฒนานักศึกษามี 7 มาตรการ ในการดำเนินงาน 1. มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายออกมาชัดเจน 2. การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 3. การจัดการสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ 4. การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในเรื่องการเรียนการสอน 5. การมีส่วนร่วมกับนักศึกษา 6. ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่สูบบุหรี่ พร้อมทั้งมีการจัดทำคณะต้นแบบขึ้น 7. มีกิจกรรมป้องกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สำหรับโครงการรณรงค์ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ กองพัฒนานักศึกษาได้ร่วมมือกับคณะต้นแบบทั้ง 6 คณะ เพื่อรณรงค์ปฏิบัติการเชิงรุกทำตามนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ทำการติดป้ายสติ๊กเกอร์ No Smoking ผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์และแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์นำเสนอทางโซเซียลจัดบริเวณอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ เพื่อร่วมมือป้องกันให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มีการอัพเดตข้อมูลกฎหมายต่างๆ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ให้มีความเข้าถึงได้มากในปัจจุบัน และฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีการมอบป้ายให้กับทุกคณะ เพื่อนำไปติดตั้งบริเวณอาคารต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพื้นที่สูบบุหรี่ขึ้นภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
 
pkru no smoking feb 2018 6
 
  pkru no smoking feb 2018 9
           
ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกูล คณะกรรมการผู้ประเมิน กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีชาวต่างประเทศได้เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งนำเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา นักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหรือที่เป็นเยาวชนที่มีความเสี่ยงจากการดึงดูดจากสิ่งยั่วยุเหล่านี้ จึงต้องเรียนรู้ให้เท่าทันสื่อต่างๆ เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด และสิ่งอื่นๆ ที่เข้ามา ซึ่งต้องมีความระมัดระวังป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้ควรให้มีการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนๆ หรือบุคคลในครอบครัวให้รู้จักดูแลตัวเองจากปัญหาเสี่ยงเหล่านี้ได้”
           
ตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า “มีการเคร่งครัดเรื่องการตรวจสอบ นักศึกษาทุกคนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติด หากพบเห็นนักศึกษาที่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวก็จะมีการดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้จัดทำ ไว้”
           
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถานที่ศึกษาที่มีนักศึกษาที่เป็นเยาวชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อปัญหาการสูบบุหรี่ ดังนั้นมหาวิทยาลัยได้มีการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่โดยการทำงานร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะอาจารย์ และนักศึกษา ร่วมมือป้องกันส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดบุหรี่ต่อไป
 
text & pics : นางสาวเกษราภรณ์ นวนนุ่น นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
Read 2945 times Last modified on วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 14:28