วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560 09:15

งานรักษาดินแดน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 4 ประจำปีการศึกษา 2560

Written by
Rate this item
(1 Vote)

งานรักษาดินแดน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 4 ประจำปีการศึกษา 2560

การรับสมัครและการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2560
ด้วยงานรักษาดินแดน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ – อาทิตย์) ผู้ประสงค์จะเรียนต่อในชั้นปีดังกล่าวให้สมัครด้วยตนเอง ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และให้เตรียมหลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้
1. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หน้าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
3. ใบรับรองผลการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (กรณีโอนย้ายมาจากสถานศึกษา
อื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศฝ.นศท.มทบ.41) จำนวน 1 ฉบับ
4. เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 650 บาท และเงินค่าทำบัตรประจำตัว จำนวน 30 บาท
รวม 680 บาท
ทั้งนี้ จะมีการรายงานตัวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกีฬาสวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต โดยให้นักศึกษาวิชาทหารตัดผมให้ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและแต่งกายเครื่องแบบชุดฝึกในวันรายงานตัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 082-2612094 ว่าที่ ร้อยตรี ธนกรณ์ ชัยธวัช


**********************************

การรับสมัคร การทดสอบร่างกาย และการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ด้วยงานรักษาดินแดน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์) ผู้ประสงค์จะเรียนต่อในชั้นปีดังกล่าวให้สมัครด้วยตนเอง ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และให้เตรียมหลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้
1. รูปถ่ายสี ขนาด 3  4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หน้าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
3. ใบรับรองผลการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (กรณีโอนย้ายมาจากสถานศึกษา
อื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศฝ.นศท.มทบ.41) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้จะมีการทดสอบร่างกาย ณ หอประชุมใหญ่ และสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและรายงานตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยให้นักศึกษาวิชาทหารตัดผมให้ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและแต่งกายเครื่องแบบชุดฝึกในวันรายงานตัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 082-2612094 ว่าที่ ร้อยตรี ธนกรณ์ ชัยธวัช


**********************************

Read 1313 times