วันพุธ, 22 มีนาคม 2560 10:00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ศูนย์ประสานงาน "นักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน" ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์อาวุโส 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

-ค้นคว้า ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาด้านประมง

-หาแนวทาง แก้ปัญหารวมถึงริเริ่มโครงการต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-จัดทำโครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแผนแม่บท

-ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริง ปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

-จบปริญญาตรี ด้านพัฒนาชุมชน,ประมง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี การพัฒนาชุมชน (ประมง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง) การประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือการบริหารงานโครงการ (มีประสบการณ์การพัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

-มีความเป็นผู้นำ

-มีควาสามารถในการสื่อสารพื้นที่สาธารณะ

-สามารถถ่ายทอดประสบการณ์หรือนโยบายของบรืษัทให้กับชุมชนได้

-มีความสารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาอื่นๆจากการทำงาน

-มีความดิคริเริ่มสร้างสรรค์

-สามารถเดินทางระหว่างจังหวัด และทำงานในพื้นที่

-มีใบอนญาตขับรถ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-โบนัส

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ประกันสังคม

-ประกันสุขภาพ

-ประกันอุบัติเหตุ

-ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าห้องพัก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 4 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

-ค้นคว้า ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาด้านประมง

-หาแนวทาง แก้ปัญหารวมถึงริเริ่มโครงการต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-จัดทำโครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแผนแม่บท

-ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริง ปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

-จบปริญญาตรี ด้านพัฒนาชุมชน,ประมง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี การพัฒนาชุมชน (ประมง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง) การประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือการบริหารงานโครงการ (มีประสบการณ์การพัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

-มีความเป็นผู้นำ

-มีควาสามารถในการสื่อสารพื้นที่สาธารณะ

-สามารถถ่ายทอดประสบการณ์หรือนโยบายของบรืษัทให้กับชุมชนได้

-มีความสารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาอื่นๆจากการทำงาน

-มีความดิคริเริ่มสร้างสรรค์

-สามารถเดินทางระหว่างจังหวัด และทำงานในพื้นที่

-มีใบอนญาตขับรถ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-โบนัส

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ประกันสังคม

-ประกันสุขภาพ

-ประกันอุบัติเหตุ

-ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าห้องพัก

สนใจสมัครงาน ติดต่อคุณวิไลลักษณ์ หมาดหลู โทร.084-1929103 หรือ สนใจสมัครด้วยตนเองที่ TRUE SHOP PHUKET 46 ถนนดิลกอุทิศ 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Read 2367 times Last modified on วันพุธ, 22 มีนาคม 2560 10:51