ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง