PKRU Channel : ธุรกิจการบิน จัดสัมมนา “สิทธิบุคลากรด้านการบินและการจัดการข้อร้องเรียนของผู้โดยสาร”

Written by  Read 1560 times
วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2559 13:52

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาหัวข้อ “สิทธิบุคลากรด้านการบินและการจัดการข้อร้องเรียนของผู้โดยสาร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นางสาวบงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ตลอดจน คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  คณะครู นักเรียน นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม

 สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว อาจารย์วิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน นายพูลภัทร์ ชมจิตต์ อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Qatar Airways และนายวรพล อพิธนบุณย์ Duty Executive บริษัทไทยแอร์เอเชียร์ จำกัด (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 นางสาวบงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน กล่าวว่า “เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่แสดงถึงศักยภาพเศรษฐกิจของหลายชาติหลายมิติ เช่น อุตสาหกรรมการขนส่ง สายการบิน ท่าอากาศยาน การบริการ และการท่องเที่ยว ซึ่งอาศัยการคมนาคมทางอากาศเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการเดินทางไปทั่วทุกมุมโลก จึงต้องเผชิญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่หลากหลายของผู้รับบริการ จึงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนสำหรับแวดวงการบริการการบิน ที่จะต้องกำหนดขอบเขต กฎเกณฑ์ และสิทธิของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ทำให้เกิดเป็นการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในแวดวงการบิน ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของบุคลากรด้านการบิน รวมถึงได้รับทราบถึงการจัดการต่อข้อร้องเรียนของผู้โดยสาร และเป็นการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมการบินของจังหวัดภูเก็ตให้แข็งแกร่งมากขึ้น โดยมี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรที่มากด้วยคุณภาพ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลต่อไป