PKRU Channel : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนาบรรจุภัณฑ์เกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า

Written by  Read 1152 times
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 14:25

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดภูเก็ต นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำนักศึกษาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วยนายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า “สำหรับสินค้าเกษตร ที่มหาวิทยาลัยได้ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และได้นำมาจัดแสดงในงาน ประกอบด้วย สับปะรดภูเก็ต ผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ผลิตภัณฑ์จากส้มแขก และผลิตภัณฑ์จากเห็ด ซึ่งเป็นสินค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นที่ผลิตขึ้นอย่างแพร่หลาย นอกจากสาขาวิชาฯ ได้มีส่วนในการออกแบบ Packaging ให้กับหลายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นแล้วนั้น ยังได้มีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน ในการอบรมต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยเฉพาะ การทำให้สินค้าของชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคได้กว้างขวาง นับเป็นการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ตลอดจนนักศึกษายังได้มีส่วนร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ ที่นำไปให้ผู้ประกอบการใช้จริง เป็นการหล่อหลอมทักษะวิชาชีพและการทำงานแบบมืออาชีพได้เป็นอย่างดี”