วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561 14:54

PKRU Channel : งานกิจการต่างประเทศ สนับสนุนนักวิชาการเผยแพร่ผลงานสู่นานาชาติ

Written by

ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยะมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช จากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผู้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า “ด้วยงานกิจการต่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ ความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องจากการเผยแพร่ผลงานในระดับดังกล่าว เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย”
ด้าน ผศ.ดร.สุวิชา วิริยะมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรที่มีผลงานวิชาการเผยแพร่ระดับนานาชาติ ในรูปแบบการตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการต่างประเทศ การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ หรือการเผยแพร่แบบ Book Chapter องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและความเป็นสากลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการได้วิทยากรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาถ่ายทอดเทคนิคอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้จะส่งผลให้ศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความแข็งแกร่งขึ้น”

Read 500 times

Media