PKRU Channel : คณะมนุษยศาสตร์ฯ ติวสอบ “ภาค ก.” เสริมจุดแข็งด้านภาษาสู่เส้นทางราชการ

Written by  Read 492 times
วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560 15:37

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 1310 อาคารเพชรภูมิภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม เสริมทักษะความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบภาค ก. โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจน คณะวิทยากรจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วม
นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว กล่าวว่า “การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนถือเป็นก้าวแรกของการสอบคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการของประเทศไทย ที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องผ่านคะแนนในภาค ก. (ก.พ.) ในเกณฑ์ร้อยละ 60 (ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่งถือเป็นการทดสอบระดับเชาว์ปัญญาของผู้สอบ ทั้งนี้จากสถิติของ ก.พ. พบว่าผู้ผู้สนใจสอบภาค ก. เป็นจำนวนมาก ที่ไม่ผ่านระดับคะแนนทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคให้แก่นักศึกษาสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำข้อสอบ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่มีความสนใจจะสอบเข้ารับราชการ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเทคนิคการเตรียมตัว และวิธีการทำข้อสอบภาค ก. อย่างมีประสิทธิภาพ”